GYIK

KérdésVálasz
Mi a beadási határidő?Mint, ahogyan az korábban bemutattuk ez a lehetőség annyiban tér el a megszokott kedvezményektől, hogy ez két vonatkozásban is érvényesíthető (1. adóalap csökkentő, 2. társasági adócsökkentő):
Tehát, abban az esetben, ha a gazdasági társaság eredménye nem haladja meg az 500 millió Ft-ot, az eredmény 10%-a a társasági adófizetési (TAO) kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy ha pl. az adott gazdasági társaság 100 M Ft eredménnyel zárja az évet, 10 M Ft TAO-t kell fizetnie. Ebben az esetben max. 70%-át, avagy 7 M Ft-ot célszerű átadnia a jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezet részére (A gazdasági társaság többet is adhat, de arra nem veheti igénybe a kedvezményt (A 70 % feletti összegre érdemes szponzori szerződést kötni.).
A példa alapján ez azt jelenti, hogy a fizetendő 10 M Ft ból 7 M Ft-ot nem a NAV, hanem a sportszervezet részére utalhat a gazdasági társaság. Az átutalt 7 M Ft-ot le kell vonni az eredményből (100 M Ft – 7 M Ft = 93 M Ft), így csökkenti a fizetendő adó összegét, tehát a példánál maradva a fizetendő adó fizetési kötelezettség 10 M Ft helyett 9.300.000 Ft. Mivel a fizetendő adóból 7 M Ft-ot a gazdasági társaság átutalt a sportszervezet részére, az APEH felé már csak 2.300.000 Ft-ot kell fizetni (ez sportfejlesztési támogatás nélkül: 10.000.000 Ft lenne!). A megtakarítás 700.000 Ft, melyet a társaság fejlesztésére fordíthat, emellett a NAV helyett a sportszervezetnek átadott 7.000.000 Ft, a gazdasági társaság által is ismert sportfejlesztési program végrehajtását finanszírozza.
A sportszervezet komoly jogszabályi keretek, jóváhagyási procedúra, valamint jelentési, ellenőrzési és elszámolási feltételek teljesítése mellett használhatja fel a gazdasági társaság által átadott összeget.
Hogyan kell társasági adót fizetni?A pozitív eredménnyel rendelkező gazdasági társaságok a május 31-ig benyújtandó bevallás alapján – eredményüktől függően (500 M Ft)- az eredmény 10 vagy 19 %-át társasági adóként kell megfizetniük. A társasági adót egész évben előlegfizetéssel teljesítik a társaságok. Majd a mérleg alapján a következő évben történik az elszámolás pl. túlfizetés esetén május 31. után visszakérhető vagy jóváírható. Amennyiben az eredmény magasabb és a társaság kevesebb előleget fizetett a különbözetet meg kell fizetnie.

 

Társasági adóelőleg fizetése, feltöltési kötelezettség: Havonta kell adóelőleget fizetnie annak a gazdasági társaságnak, akinek az előző évi fizetendő társasági adója az 5 millió Ft-ot meghaladja. Negyedévente kell adóelőleget fizetnie annak, akinek az előző évi fizetendő adó kevesebb, mint 5 millió Ft.
Az előző évben (2010-ben) 100 millió ft-nál nagyobb árbevételű adózónak a 2011.évi társasági adóját 2011.december 20-ig legalább 90%-ig fel kell töltenie és a várható társasági adóról ezen időpontig bevallást is le kell adnia a 01-es bevalláson. Amennyiben a feltöltés elmarad a mulasztási bírság a hiány 20%-a (a 2011.évben befizetett előlegek és a 2011.évi társasági adó különbözetének 20%-a).
A 2011.év I.és II. negyedévi előlegét a 2009.évi társasági adóbevallás alapján állapítják meg, a 2011.évi III. és IV. negyedévi társasági adóelőleget a 2010.évi bevallás alapján határozzák meg.

Figyeljünk arra, hogy a IV. negyedévi társasági adóelőleg megfizetésének időpontja 2011.december 20-a.

Ez azt jelenti, hogy 2012. I. félévében a 2010. évi eredménye, 2012. II. félévében pedig a 2011. év bevallása alapján fizet TAO adóelőleget a gazdasági társaság. Amennyiben a gazdasági társaság nem ad be kérelmet az előlegfizetés csökkentésére, ezt a kedvezményt 2013. évi bevallást követően érzékeli.

Mikor célszerű a támogatást átutalni?A támogatást Támogatási igazolás birtokában bármikor utalhatja, azonban mindig arra az évre vonatkozik a kedvezmény, amikor a támogatást átutalta.
Az adóelőlegből levonható-e a kedvezmény?Amennyiben tárgyévi társasági adó kevesebb lesz várhatóan, mint az előző évek alapján megállapított előlegek összege és a gazdasági társaság nem szeretné a NAV részére fizetni a többletet (másfél évig a NAV használja a pénzét), írásban kérelmezheti a fizetendő társasági adóelőleg összegének mérséklését. A kérelme alá kell támasztani főkönyvi kivonattal, beszámolóval. Főként eredmény kimutatás tervezetet kér a NAV (Fontos, hogy a kérelmet az előleg esedékesé válása előtt már postázni kell a NAV részére, akinek 30 napja van a bírálatra. Figyelni kell arra, hogy a TAO-nak ebben az esetben mindenképp kevesebbnek kell lenni, ellenkező esetben bírságol a NAV!). A beadott kérelemhez csatolni kell a TAO fizetésre vonatkozó bevallást és azon meg kell jeleníteni a kedvezményt. Így az ebben az évben átadott vagy átadni kívánt támogatási összeggel és a kedvezménnyel csökkenthető a befizetendő összeg már 2012. elejétől.

 

Az adóelőleg fizetésre vonatkozó kérelem benyújtásáról minél hamarabb konzultáljon könyvelőjével.

Az alábbiakban közöljük az NAV állásfoglalását az adóelőleg terhére történő támogatás átadásáról:

NAV válasz: Elektronikus úton érkezett, tájékoztatást kérő levelére az alábbi választ adom:
Amennyiben a vállalkozás 2011.évi várható társasági adója az adóévre bevallott társasági adóelőlegnél kevesebb lesz, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 42. § (2) bekezdése alapján az adóelőleg módosítása kérhető az adóhatóságtól.
Az adóévi adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben lehet kérni a társaság székhelye szerint illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóságától.
A kérelemben le kell vezetni az adóévben várható eredményt illetve fizetendő társasági adót a tény illetve az adóév utolsó napjáig várható adatok alapján, továbbá célszerű hivatkozni az Ön által kérdezett támogatás miatt igénybe vehető kedvezményekre. Ha az adóhatóság a kérelmüknek helyt ad, az adóelőleg-fizetési kötelezettségüket – a 1029-es bevallásban bevallott, 2011. évre esedékes összeg helyett – a határozatban foglaltak szerint teljesíthetik. Az adóhatóság határozatának hiányában nincs lehetőség arra, hogy a bevallott adóelőlegnél bármely ok miatt kevesebbet fizessen a vállalkozás. Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában rögzítettekkel összhangban tájékoztatom, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek.
Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Hogyan jelentkezik a kedvezmény?Mivel a gazdasági társaság egész évben fizet adóelőleget, a 2012-ben átadott támogatás leghamarabb a 2013. május 31-ig beadott bevallás alapján jelentkezik a sportfejlesztési programra fordított összeg és az abból adódó kedvezmény többletként, túlfizetésként. Tehát, ha a gazdasági társaság 2012. december 31-ig átutalt pl. 7 M Ft-ot sporttámogatási céllal, 2013. május 31-ét követően visszakérheti vagy átvezetését kérheti az ily módon megtakarított 7.700.000 Ft-ját.

 

Amennyiben a társaság beadja az adófizetési kötelezettség csökkentésére vonatkozó kérelmet benyújtja, már 2012. I. félévében is csökkentheti előlegfizetési kötelezettségét!

Ez előfinanszírozást jelent?A 2013. május 31-i mérleg benyújtását követő elszámolásig, igen.
Az előlegfizetési csökkentésre irányuló kérelem jóváhagyásával már 2012. első hónapjaiban – visszakapja pénzét – csökkenti fizetési kötelezettségét.
Gazdasági társaság vezetőjeként mit tegyen?1. Konzultáljon könyvelőjével:

 

  • Összeg meghatározása: mennyi befektetni kívánt forrás áll rendelkezésére.
  • Tud-e, szeretne-e élni az adóelőleg csökkentési kérelemmel.
  • Kedvezmény mértéke: számolják ki a társaság részére ebből adódó plusz bevételt.
  • Döntsön arról, hogy élni kíván-e a kedvezménnyel és egyeztessen könyvelőjével az adóelőleg csökkentése érdekében beadandó kérelem benyújtásáról.

2. Vegye fel a kapcsolatot a sportszervezettel, sportszervezetekkel:

  • Kérje el Sportfejlesztési programját.
  • Döntsön arról, hogy kit kíván támogatni.
  • Írja alá az együttműködési megállapodást.
  • A sportszervezet által beadott kérelem alapján Ön megkapja a támogatási igazolást, ez alapján utalja át a korábban meghatározott összeget, tájékoztassa a NAV-ot.

Figyelem! Átutalást csak a támogatási igazolás kézhezvételétől (nem az együttműködési megállapodás aláírását követően), az azon szereplő adatoknak megfelelően (számlaszám, jogcím, összeg) indíthat!

3. Használja fel a támogatásból adódó plusz nyereséget!

További információk: + 36 20 378 56 50, info@sportfejlesztes.hu.