Tao felajánlás a gyakorlatban

2015 január 1-től két módszer alkalmazható a támogatás nyújtás és az adókedvezmény/adójóváírás igénybe vétele céljából. A kettő együtt nem alkalmazható!

Felhívom szíves figyelmét a 24/A módszertanra, miszerint  – normál adóéves esetén – a májusi záráskor a 2018. évben 24/a-ban adott támogatások (előleg és adóelőleg- kiegészítés=feltöltés) és az adófizetési kötelezettség 80%-ának különbözete kihelyezhető. Abban az esetben, ha az adózó nem nyújtott támogatást semmilyen formában, a teljes fizetési kötelezettség 80%-a kihelyezhető májusi zárással együtt történő rendelkezésben.

2017. január 1-től a TAO adókulcs egységesen 9 %-ra módosult. Technikai szinten ez nem jelentkezik, azonban a 22/c. módszertan esetében a kiegészítő támogatás mértékét másként kell kiszámítani. Erre vonatkozó segédanyagot ITT talál.

A két módszer:

 1. régi szabályok szerint a befizetendő társasági adó 70 %-ig adható támogatás a TAO tv. 22/C. § alapján
 2. új szabályok szerint 2015.01.01.-től a 24/A. §- alapján adó-felajánlás (adóelőleg, feltöltés (50%), adófizetési kötelezettség (80%))
 1. Hagyományos sporttámogatás főbb szabályai:
 • Maximum a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70%-ig vehető igénybe.
 • A támogatási igazolással alátámasztott alaptámogatás adható közvetlenül a sportszervezet részére (az utalás közvetlenül a sportszervezet részére történik).
 • Alkalmazott adókulcstól (9 %) függ az adókedvezmény mértéke (2,25 %).
 • Az adókedvezmény 75%-a kiegészítő támogatásként a támogatás adóévében teljesítendő (6,75 %).
 • Az alaptámogatás mértékéig a támogatás adóévét követő hatodik év végéig az adókedvezmény igénybe vehető.
 • A kiegészítő támogatás nem a vállalkozással kapcsolatban felmerült költségnek minősül. A kiegészítő támogatásért lehet szolgáltatást is elvárni a támogatótól (pl. szponzori szerződés), a támogatási összeget további 27% Áfa terheli.
 • 2015-2016. évi, illetve azt megelőzően jóváhagyott sportfejlesztési program esetén 8 napon belül be kell jelenteni az adóhatóság felé (sportbej), mulasztása jogvesztő. A 2016-2017. évadtól jóváhagyott programok esetén 30 napos bejelentési határidő áll rendelkezésre.
 • A támogatás bármikor nyújtható az adóéven belül (kivétel, ha feltöltés terhére nyújtja, ebben az esetben a 20-i határidőt tartani kell!), az adókedvezmény a társasági adóvallás bevalláskor realizálódik.
 • Adminisztrációs szükséglet: támogatási megállapodás, kiegészítő támogatásról szóló megállapodás, támogatói szándéknyilatkozat, 30 napnál nem régebbi kivonat, 30 napnál nem régebbi NAV igazolás / köztartozásmentes adatbázisban való nyilvántartás, támogatási igazolás (támogatás csak támogatási igazolás alapján nyújtható, az utalást a támogatási igazoláson és a kiegészítő támogatási szerződésen szereplő adatok alapján tegye meg). A kiegészítő támogatási szerződés egy példányát postázni kell a sportági szakszövetség részére.
 1. A jóváírás módszerének főbb elemei:
 • Az adó-felajánlás esetében a 24/A § értelmében a bevallás előtt a NAV oldalán megtalálható formanyomtatványon kell bejelenteni a szándékot. (Az adózó az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségének teljesítésére nyitva álló határidőt megelőző hónap utolsó napjáig az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozata útján a kedvezményezett szervezet(ek) nevének és adószámának megjelölésével rendelkezhet az e törvény 26. § (2) és (8) bekezdése szerint megállapított egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége 50 %-ának kedvezményezett célra történő felajánlásáról. A NAV teljesíti az utalást.
 • Amennyiben az adózó ilyen rendelkező nyilatkozatot nem tesz, vagy a felajánlott és az adóhatóság által kedvezményezett célra átutalt összeg nem éri el az adózó által e törvény 24. §-a szerint fizetendő adó összegének 80 %-át, az adózó a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallásában,  a társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a társasági adóbevallásában tett rendelkező nyilatkozata útján rendelkezhet a kedvezményezett szervezet(ek) nevének és adószámának megjelölésével az adóévi kedvezményezett célra még fel nem ajánlott adóelőlegének, fizetendő társasági adójának kedvezményezett célra történő felajánlásáról, azzal, hogy az e bekezdés szerint tett felajánlással az adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg az e törvény 24. §-a szerint fizetendő adó összegének 80 %-át.
 • A fenti nyilatkozat évente csak ötször módosítható és mindig csak a következő időszakra előre. A rendelkezés határideje: előző hónap utolsó napja. Több hónapról / negyedévről is rendelkezhet előre.
 • Az előleg felajánlás NEM eredmény csökkentő tényező, JÓVÁÍRÁSKÉNT realizálódik! A jóváírás mértéke a fizetendő adó 80%-ának 7,5 % (adóelőleg és adóelőleg kiegészítés esetén 7,5 %, adófizetési kötelezettség esetén 2,5%)!
 • Az előleg felajánlás esetében a NAV utalja  a támogatott részére a kiegészítő támogatást, melynek mértéke fix 12,5 %. A kiegészítő támogatásért lehet szolgáltatást is elvárni a támogatótól (pl. szponzori szerződés), de ez esetben a 12,5%-os összeget további 27% Áfa terheli.
 • Adminisztrációs szükséglet: támogatási megállapodás, kiegészítő támogatásról szóló megállapodás, együttes kérelem, 30 napnál nem régebbi kivonat, 30 napnál nem régebbi NAV igazolás / vagy köztartozásmentes adatbázisban való nyilvántartás, támogatási igazolás (a rendelkező nyilatkozathoz csatolni kell a támogatási igazolás(ok)at). A kiegészítő támogatási szerződés egy példányát postázni kell a sportági szakszövetség részére.

Fontos észrevételek az előleges rendelkezéshez:

 • Amennyiben támogatását túlfizetésből finanszírozza, úgy kérjük jóval a fizetési kötelezettséget megelőzően vezesse át a szükséges összeget a folyószámlái között, mivel ez adott NAV kirendeltségnél, akár több, mint 30 napot is igénybe vehet.
 • Az átvezetéshez szükséges kérelmet is be kell nyújtani legkésőbb a rendelkezéssel egyidőben.
 • Amennyiben bármilyen oknál fogva elutasító határozatot kap az adóhatóságtól, azt haladéktalanul jelezze, mert a megfelelő kérelem benyújtásával sikerülhet a rendelkezést elfogadtatni.
 • Támogató adófolyószámláin nem lehet százezer forintot meghaladó tartozás, akkor sem, ha valamelyik  folyószámláján túlfizetés van.
 • Amennyiben cége eltérő adóéves, úgy a rendelkezéses támogatást először az éves zárást követően veheti igénybe. pl: Amennyiben cége 2018.október 20-án zár, és havi előleg fizetési kötelezettséggel bír, úgy először 2018. november 20-i előlegről rendelkezhet.

A két támogatási technika összehasonlítása

 Régi rendszer – év végi feltöltés terhéreÚj rendszer – előleg terhére
Pénz útjaDirekt utalás a támogatottnakNAV felé, majd NAV utalja tovább Támogatottnak
Adókedvezmény2,5%-4,9% adókedvezmény7,5% adójóváírás
Szerződéses háttérFelek egymás közöttFelek egymás között+NAV rendelkező nyilatkozat
NAV nullás támogatónakfeltételmax. 100000.- köztartozás engedélyezett
NAV nullás támogatottnakfeltételfeltétel
Igazgatási díj20000.-15000.-
Elért adókedvezmény felhasználhatósága6 évKövetkező adóévben jóváíródik(2016-ban először)
Támogatási igazolás elkészültesport: előre, film, el-műv. utólagelőre minden esetben
Támogatottak számakorlátlankorlátozott
Adó hány %-ka ajánlható fel70%80%
Adóalap csökkentő tételigennem
Érinti az EBITDA-t?igennem
Támogatás elutalásának határidejedecember 20.ill. eltérő adóéveseknél a tárgyhó 20.tárgyhó 20.
Támogatás elutalásának feltételetámogatási szerződéstámogatási szerződés
 befogadhatóság igazolásabefogadhatóság igazolása
 NAV-nulláshatáridőben beadott bevallás
 Kiegészítő támogatási szerződéshatáridőben beadott rendelkező nyilatkozat
  max. 100000.- köztartozás engedélyezett
Utalások számaTámogatottanként 2-4összesen 1 db, a NAV teljesíti az utalásokat

A támogatás – minden fél számára – szabályos, biztonságos befogadása és felhasználása tanácsadói támogatást veszünk igénybe. Együttműködő partnerünk az Expert Express Kft. 200 sportszervezet „pályázatát” kezeli. Kérjük szakmai és technikai kérdések esetén vegye fel velük a kapcsolatot: Zsebi Zsuzsanna 06 20 378 56 50, info@sportfejlesztes.hu

Amiben segítenek:

 • döntés-előkészítés: a lehető legjobb együttműködési lehetőségeket nyújtó sportszervezetek és előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások TAO támogatást fogadni tudók kiválasztásban való közreműködés, elérhető keretek adatai (közel 300 egyesület az öt sportág terén, számos előadó-művészeti szervezet), teljeskörű ügyintézés és szakmai tanácsadás,
 • teljes adminisztratív előkészítés, melyeket a vonatkozó törvény és a 2011/107. Korm. rendelet ír elő:
  • támogatási szerződés előkészítése,
  • jóváhagyó határozat bemutatása,
  • támogatási igazolás rendelkezésre állásának biztosítása,
  • NAV nyomtatványok kitöltésben való közreműködés,
  • kiegészítő támogatói szerződés előkészítése, szponzorációban való közreműködés.

Összességében a teljes adminisztratív hátteret precízen, a hatóságok és a szakmai szervek elvárásaival összhangban előkészítik és átadják.

A jogszabályi lehetőségek és korlátozások figyelembe vételével az alábbi megjelenések biztosíthatók, ami nyilvánvalóan a támogatás nagyságához és formájához igazodik (pl. a kötelezendően adandó kiegészítő támogatás=szponzoráció):

 • Névadó szponzor (sportcsarnok, stadion esetében, vagy akár a bajnokságban való  induláshoz szükséges csapat név is képezhető így).
 • Hirdető táblákon, fényreklámokon való megjelenés.
 • Felszerelésen, buszokon való megjelenés.
 • Egy-egy kiemelt sport rendezvényen való céges megjelenés, DM aktivitás.
 • Céges rendezvények művészeti támogatása (a támogatott színház, előadóművész stb. fellépése).